Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar
.: angleško slovenski slovar .: baroque style

Baroque style

Prevod angleške besede baroque style v slovenski jezik.
Angleška beseda: baroque style
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: barokiziran
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo baroque style.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo baroque style:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo barokiziran:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo baroque style:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Sediment, Thicket, Thicket, Thicket, Bushes
Pogoji uporabe