Angleško slovenski slovar Slovensko angleški slovar

Shady

Prevod angleške besede shady v slovenski jezik.
Angleška beseda: shady
Razlaga angleške besede:
Slovenska beseda: hladovít
Razlaga slovenske besede:
Pomagajte nam izboljšati angleško slovenski slovar ter predlagajte izboljšave za besedo shady.
Predlagajte nov slovenski prevod za besedo shady:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za slovensko besedo hladovít:
Pošlji
Predlagajte novo razlago za angleško besedo shady:
Pošlji
Naključne besede v angleško slovenskem slovarju:
Multivitamin, To mummify, Mummification, Mummyfier, Mummy
Pogoji uporabe